Nejdůležitější věcí, kterou můžete udělat na své cestě za čistotou, je znát živého Boha.

Sexuální hřích

Náš svět se utápí v sexuální nemorálnosti. Ať už jde o cizoložství, pornografii, smilstvo nebo manželství gayů, zdá se, že naše společnost nejen toleruje celou škálu sexuálních hříchů – ale ona se jimi bez zábran a studu sytí.

Pravděpodobně nejsmutnějším prvkem této skutečnosti je, že stejné problémy, které zamořují svět kolem nás, mají velký vliv i v církvi. Většinu mé poradenské služby trávím tím, že hovořím s křesťany, které ničí nějaká forma sexuálního hříchu. Nejsmutnější a nejzoufalejší lidé, které znám, jsou ti, kteří na vlastní kůži zažili sexuální hřích – jejich vlastní nebo hřích někoho jiného.

Jak se změnit

Mnoho lidí věří, že změna je možná. Chtějí být jiní, ale nevědí, jak skutečné změny dosáhnout. Celý proces změny má mnoho kriticky důležitých faktorů, které vedou z boje se sexuálním hříchem do svobody od tohoto hříchu. Nyní se chci zaměřit na to, co si myslím, že je v tomto ohledu nejdůležitější realitou. Odpověď vidíme v 1. Tesalonickým 4:3-5, kde Pavel říká,

Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě, ne v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha.

Pavel říká, že rozdíl mezi těmi, kdo jsou ovládáni sexuálním hříchem, a těmi, kdo dokáží ovládat své tělo ve svatosti a úctě, je tím samým rozdílem, jež je mezi těmi, kdo znají Boha, a těmi, kdo Jej neznají. Ti, kdo žijí v žádostivé vášni, neznají Boha. Oproti tomu lidé, kteří rostou v čistotě, jsou těmi, kdo Ho znají.

To je fascinující skutečnost. Nejdůležitější věcí, kterou můžete udělat na své cestě za čistotou, je znát živého Boha. To je něco, čemu se asi tak trochu divíte, že? Co může být na poznávání Boha tak důležitého, když jde o čistotu? Napadají mě hned tři věci.

  1.  Když znáte Boha, vidíte Jeho čistotu.

Zákony vždy odrážejí charakter toho, kdo je ustanovuje. Všechna Boží přikázání, která nařizují sexuální čistotu, pramení z Jeho vlastního čistého srdce. Bůh, který nás volá k čistotě, je sám tou nejzářnější definicí čistoty. Vskutku, Bůh je světlo a není v Něm nejmenší tmy. (1. Janův 1:5)

Když znáte Boha, který je čistota a světlo, bude chtít být jako On.

  1.  Když znáte Boha, vidíte Jeho odpuštění vašich hříchů.

Jediný způsob, jak můžete znát Boha, je, že budete znát Jeho Syna Ježíše Krista. Znát Ježíše Krista znamená znát Toho, který na svém kříži zajistil odpuštění našich hříchů. Dojít odpuštění je nejúžasnější věcí na světě. Znamená to, že všechny hříchy, které máte na svědomí, nebudou drženy proti vám, a to jen díky někomu jinému.

Jen velmi málo kategorií hříchu s sebou nese tolik hanby jako sexuální hřích. Když však znáte Boha skrze Jeho Syna, který vás vysvobodil od viny a hanby, je to neuvěřitelně osvobozující realita. Ti, kdo bojují se sexuálním hříchem, potřebují právě tuto svobodu.

  1.  Když znáte Boha, vidíte Jeho moc vás změnit.

Poté, co jste složili svou důvěru v Ježíše a Jeho odpuštění, musíte Mu důvěřovat, že vás posílí ve vašich snahách o svatost. Dobrá zpráva evangelia není jen to, že jsou nám odpuštěny hříchy, ale i ujištění, že Bůh sám je tím, kdo nám dává sílu k poslušnosti.

Lidé, kteří bojují se sexuálním hříchem, potřebují naději, že jim jejich zlo bude odpuštěno. A nejen to – potřebují naději, že se skutečně mohou změnit. Znát Boha znamená znát Toho, který nás vychovává k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, a abychom v tomto věku žili rozumně, spravedlivě a zbožně. (Titovi 2:12).

Znát Boha

To znamená, že když se věnujeme lidem, kteří bojují se sexuálním hříchem, to nejdůležitější, co pro ně můžeme udělat, je pomoci jim poznat Boha. Samozřejmě, potřebují se naučit jak činit pokání, jak dojít obnovy a uzdravení v rozbitých vztazích, a milion dalších věcí.

A až se budeme věnovat této důležité práci, nikdy nesmíme ztratit ze zřetele cíl – směrovat lidi k dokonalému Bohu, který je miluje, ukazuje jim čistotu, odpouští a dává jim sílu ke změně.

____

Heath Lambert, výkonný ředitel ACBC a docent biblického poradenství na Southern Seminary a Boyce College, je také autorem knihy Finally Free.