1. Nepodceňujte důležitost vašich setkání

Setkání starších jsou kriticky důležitým nervovým centrem místní církve. Mají hluboký vliv na duchovní zdraví sboru. Tato setkání tříbí křesťanský charakter, budují morálku celé skupiny, poskytují pastorační vykazatelnost, ostří vůdcovské schopnosti, zapalují moc modlitby a jsou prostorem pro výchovu budoucích starších.

 1. Ukazujte svým postojem a chováním na Krista

Hříšné postoje vedou k nepříjemným setkáním; kristovské postoje vedou k produktivním a uspokojivým setkáním. Kristův pokorný přístup by měl pronikat každým setkáním a měl by utvářet přístup každého účastníka. Nové přikázání lásky ustanovuje standard chování i pro setkání starších, a proto starší musí ke svým spoluslužebníkům přistupovat jako k bratrům v Kristu.

 1. Za každé setkání přijměte osobní zodpovědnost

Když každý účastník přijme zodpovědnost za nutné úkoly a rozhodnutí, setkání budou mnohem efektivnější. Konkrétně to znamená:

 • Pomoci skupině držet se probíraného tématu
 • Dobře naslouchat, a pokud je to nutné, požádat o vyjasnění
 • Vyjadřovat názory bez toho aniž byste si nárokovali celou debatu
 • Pilně usilovat o to, aby skupina došla k rozhodnutí
 • Ochotně přijímat přidělené úkoly a plnit je
 1. Vyhněte se manipulaci

Lidé, kteří jsou manipulativní, znehodnocují svůj vlastní charakter, vytvářejí mezi kolegy atmosféru nedůvěry, poškozují vztahy, povzbuzují druhé k manipulování, dávají prostor Satanovi a otevírají se dalšímu klamu. Pokud však starší říkají pravdu otevřeně a s láskou neplýtvají zbytečně energií na prosazování skrytých úmyslů, politikaření a pomluvy.

 1. Před rozhodnutím si vždy zjistěte fakta

Při rozhodování, vypořádávání se s dohady a obviněními či při řešení problémů lidí je povinností každého staršího, aby si zjistil všechna fakta. Rozhodněte se, že si druhé upřímně vyslechnete. Usilujte o to, abyste byli z Boží milosti objektivními posluchači, kteří dělají moudrá rozhodnutí.

 1. Buďte diskrétní

Vyzradit důvěrné informace může zničit reputaci staršího a diskreditovat celé vedení. Soukromá sdělení, jež od starších v rámci setkání zazní, nesmí být vynášena mimo dané setkání. Starší musí být opatrný a pečlivě si promýšlet i to, co sdílí se svou manželkou.

 1. Komunikujte efektivně

Buďte ve své komunikaci aktivní. Dávejte si pozor, abyste při setkáních nebránili průběhu komunikace. Hovořte laskavě, klidně, milostivě a takticky. Při přidělování úkolů dávejte dostatek informací. Sdílejte svá rozhodnutí se všemi jednotlivci a skupinami, kterých se týkají. Pamatujte, že lidé potřebují časté povzbuzování.

 1. Mějte zájem o lidi

Při setkáních věnujte čas tomu, že budete hovořit o potřebách Božího lidu. Informujte se navzájem o nových příchozích ve sboru a o ztracených ovcích, kterým je třeba věnovat pozornost. Podejte zprávu o nedávných návštěvách, akutních telefonních hovorech a o lidech ve sboru, kteří jsou nemocní. Pravidelně zvěte na setkání klíčové vedoucí sboru, abyste se podělili o informace a drželi je ve vykazatelnosti. Pravidelné směřování a povzbuzování ze strany starších pomůže těmto vedoucím vytrvat a zlepšovat se ve své službě. Misionáři, kteří se do sboru vracejí, také potřebují soukromý čas se staršími, aby se s nimi podělili o své zvláštní potřeby a aby hledali radu a vedení.

 1. Udělejte z modlitby prioritu

Bibličtí starší jsou starší, kteří se modlí. Buďte aktivní a neustále vyhledávejte modlitební prosby lidí, jež máte ve sboru. Při setkání používejte modlitební osnovu. Ustanovte někoho, kdo vás v modlitbě povede. Jakmile se sejdou dva starší, začněte se modlit. Vyhněte se dlouhým, protahovaným modlitbám; modlete se kratší modlitby. Za osobní potřeby se modlete ve dvojicích, zároveň věnujte čas desetiminutové společné modlitbě. Buďte kreativní, zkoušejte nové věci a neustále tento modlitební čas vyhodnocujte.

 1. Zaměřte se na Boží Slovo

Starší si potřebují definovat, vyjasnit a neustále opakovat základní přesvědčení sboru, o kterých není možné vyjednávat: doktrinální charakteristiky, priority ve službě, směřování, duchovní hodnoty, poslání a vizi. Rada starších by si měla definovat, plánovat a neustále hodnotit svou službu vyučování při všech hlavních bohoslužbách. Také bude potřebovat vyhodnocovat a schvalovat všechny, kdo ve sboru učí, určovat způsob, kterým se Písmo a doktrína vyučují, a plánovat místní a mezinárodní evangelizaci.

 1. Ustanovte efektivního moderátora

Role moderátora je pro produktivní setkání klíčová. Ačkoliv není šéfem setkání ani jeho jediným mluvčím, zodpovídá za to, jak setkání probíhá. Úloha moderátora nevylučuje ostatní účastníky; nejsou nijak omezeni v aktivní účasti či v tom, aby se během setkání ujali vedení. Dokonce je možné, aby se různých částí setkání ujali různí lidé. Moderátor by předtím, než se přejde na další téma diskuze, měl jasně shrnout, k čemu účastníci setkání došli, co je třeba udělat a kdo to má udělat.

 1. Plánujte opatrně a mějte jasný program jednání

Produktivnosti setkání rozhodně pomůže věnovat odpovídající množství času přípravě jednání, jejímu probrání s ostatními, pečlivému promyšlení, stanovení priorit a odstranění nepotřebných položek. Mějte program jednání pod kontrolou; ujistěte se, že nejsou opomíjena témata, která jsou kriticky důležitá pro duchovní zdraví sboru. Několikrát ročně si promluvte o tom, jakým hlavním tématům je třeba se v budoucnu věnovat. Zvažte, zda nevěnovat zvláštní pozornost vedení konkrétních debat, zvláště pak v oblastech komplexních, těžko zvladatelných doktrinálních otázek. Obvykle je také dobré pomoci připravit jednání pro diskuzi, jež má proběhnout na setkání starších sboru a klíčových vedoucích jednotlivých služeb.

 1. Shrňte úspěchy a úkoly

Na konci každého setkání shrňte, k jakým rozhodnutím a výsledkům setkání dospělo. Znovu shrňte udělené úkoly a to, kdo je za ně zodpovědný. Vždy je třeba zodpovědět tyto tři otázky:

 • Co konkrétně je třeba udělat?
 • Kdo je za tyto věci zodpovědný?
 • Kdy budou hotové?
 1. Veďte si dobré záznamy

Čtení dobrých záznamů vám poskytne pravidelný, formální způsob, jak kontrolovat udělené úkoly a držet se ve vzájemné vykazatelnosti. Záznamy by měly zahrnovat datum setkání, jména přítomných účastníků, klíčové body diskuze, rozhodnutí, hlavní položky a jména těch, kdo jsou za jednotlivé úkoly zodpovědní. Také je třeba udržovat si v odděleném sešitě záznamy o všech hlavních rozhodnutích o zásadách a metodách, které sbor během let udělal. Tento sešit je třeba mít k dispozici na každém setkání, aby do něj bylo možné pro srovnání nahlédnout.

 1. Pověřujte, pověřujte a zase pověřujte

Nenechejte se rozptylovat druhořadými otázkami a problémy a nezanedbávejte povinnosti, které Nový zákon určuje konkrétně starším. Vším, co můžete, pověřujte ostatní. Na práci místního sboru se mají podílet všichni jeho členové. Úkolem starších je vyučovat, organizovat a vybavovat Boží lid pro dílo služby.

 1. Věnujte se sebehodnocení.

Dobrá setkání mohou být ještě lepší, dobří vedoucí se mohou stát ještě lepšími vedoucími. Vytvořte atmosféru, ve které bude sebereflexe a sebehodnocení vítanou, očekávanou a normální součástí práce.

 

autor: Alexander Strauch

© 2005, Lewis & Roth Publishers. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je výňatkem z Meetings That Work, Alexander Strauch (ISBN: 093608-3174)