STUDIJNÍ PROGRAMY

Většina kazatelů anebo aktivních členů církve nemá možnost přerušit svou službu či povolání na delší dobu, aby se mohli podrobit biblickému vzdělávání. Český biblický institut je biblická škola určená speciálně pro lidi v tomto postavení: výuka probíhá kombinací dálkového a prezenčního studia a poskytuje solidní teologické vzdělání s velkým důrazem na praktické uplatnění. 

OSOBNÍ VÝUKA

Výuka probíhá jednou měsíčně (od září do června) v pátek a v sobotu. Studenti přijedou v pátek na večeři, po které probíhá vyučování a to pokračuje až do sobotního odpoledne.

SAMOSTUDIUM

Mezi studijními víkendy studenti čtou a studují podle vlastního rozvrhu. Domácí úkoly nebo testy odevzdávají a vyplňují online na vzdělávací platformě Canvas. Čas potřebný ke studiu závisí na daném programu a může se pohybovat od přibližně 9 hodin týdně (Základy křesťanské víry 1&2) do přibližně 12 hodin týdně (Výklad a kázání Bible, Biblické poradenství).

Základy křesťanské víry 1

Zahrnuje přehled celé Bible a jednotlivých biblických knih.

 • pro muže a ženy
 • 1 rok

Základy křesťanské víry 2

Klade důraz na studium biblického textu s ohledem na poselství, záměr a aplikaci. 

 • pro muže a ženy
 • 1 rok

Biblické poradenství

Poskytuje biblické vedení pro učednictví a praktické poradenství.

 • pro muže a ženy
 • 2 roky
 • možnost studia jednoletého zjednodušeného programu Úvod do biblického poradenství

výklad a kázání bible

Připravuje muže na kazatelskou službu a na vedoucí pastorační role v církvi.

 • pro muže
 • 2 roky

Pro studium programu Základy křesťanské víry 2 je nutné absolvovat  program Základy křesťanské víry 1. Pro studium programů Biblické poradenství a Výklad a kázání Bible je nutné absolvovat  programy ZKV 1&2. Přihlásit se však mohou i ti, kteří absolvovali obsahově srovnatelné programy se ZKV 1&2 na semináři, v rámci sborového kurzu aj. 

Dostatečnost tohoto studia bude individuálně posouzena. Konečné rozhodnutí o přijetí do programu náleží zástupcům ČBI. ČBI si též vyhrazuje právo zadat uchazeči dodatečné úkoly pro to, aby byly splněny vstupní podmínky do programu a studium tak bylo pro uchazeče, jeho osobní život i křesťanskou službu maximálně prospěšné.

základy křesťanské víry 1 (23/24)

Tento program pomáhá znovuzrozeným křesťanům studovat Bibli, aby se posílili ve své víře a ve vztahu s Bohem. Prostřednictvím tohoto studia budou studenti také růst ve své lásce k Božímu slovu. V tomto základním ročníku studenti přečtou celou Bibli, aby se seznámili s jejím hlavním poselstvím a lépe ho pochopili. Prostřednictvím přednášek v hodinách a domácích úkolů studenti také získají důležitý přehled o Božím slově včetně hlavních témat, veršů, struktury a literární formy jednotlivých knih. Celkově budou studenti lépe chápat Boží jednání  v průběhu lidských dějin a jak se Bůh zjevil v Bibli.

To se děje prostřednictvím:

 • podrobného zkoumání a výkladu každé biblické knihy.
 • uvedení hlavních témat a veršů každé knihy a jejich vztahu k ostatním částem Bible.
 • učení se, jak zacházet s obtížnými pasážemi.
 • pochopení Božího plánu zjeveného  v Bibli a to  v jeho správném historickém kontextu.
PŘEHLED STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA

Během pouhých 10 měsíců získají studenti přehled o Starém a Novém zákoně a jednou měsíčně vypracují domácí úkoly a test. Od Genesis po Zjevení budou  zkoumat literární formu, strukturu a historické a zeměpisné pozadí každé knihy. Jako výsledek tohoto studia získají  lepší porozumění biblickým textům a jejich aplikaci pro život a službu v dnešní době.

PRAKTICKÁ TEOLOGIE

Tento předmět má studentům pomoci naučit se, jak aplikovat získané biblické poznatky do každodenního života. Tato oblast studia se zabývá aplikací  Písma zejména v osobních oblastech našeho života: posvěcování a duchovní růst. V tomto předmětu se řeší praktické otázky, jako jsou role mužů a žen v církvi, v rodině a ve společnosti. Dalšími tématy jsou osobní svědectví ve světě, učednictví, modlitba, řešení vlastního hříchu a ovoce Ducha.

základy křesťanské víry 2 (23/24)

Ve Skutcích 8 položil Filip etiopskému eunuchovi zásadní otázku: „Rozumíš tomu, co čteš?“  a on mu na to odvětil: „Ne.“

Program Základy křesťanské víry 2 navazuje na první ročník a rozvíjí znalosti studentů tím, že je učí porozumět výrokům a záměrům biblického textu a učí je, jak ho aplikovat v osobním ztišení, v rodině, ve službě dětem či mládeži nebo v různých malých skupinkách.

Program se skládá ze tří předmětů:

 • Principy výkladu Bible
 • Přehled křesťanských doktrín
 • Apologetika a evangelizace.
PRINCIPY VÝKLADU BIBLE

 Obsahem předmětu je studium základních principů (vědy) a praktikování (umění) řádného výkladu Bible. Předmět má za úkol zhodnotit různé pohledy na výklad Bible s upřednostněním gramaticko-historické metody, která se nejvíce shoduje se samotnou podstatou Bible. Důraz bude kladen na věrné uplatnění principů této metody v různých fázích výkladu. Pozornost bude také věnována diskusím ohledně cílů výkladu Bible spolu s nezbytnými prerekvizitami a předpoklady samotného vykladatele (interpreta).

PŘEHLED KŘESŤANSKÝCH DOKTRÍN

Tento předmět je základním systematickým přehledem nejdůležitějších křesťanských doktrín, které jsou nezbytné pro křesťanský světonázor a efektivní službu. Důraz je kladen na doktrínu Písma (jeho neomylnost, autoritu a dostatečnost), Boží charakter, podstatu hříchu, stav člověka, Kristovo dílo, jádro evangelia, nezbytnost víry a pokání, roli Ducha Svatého ve spasení a posvěcení, na důležitost církve a další.

APOLOGETIKA A EVANGELIZACE

Předmět se zabývá klíčovými biblickými texty týkajícími se apologetiky, tj. jaká je podstata nevěřícího, co je nevěřícímu dle Písma zřejmé, dále úlohou Písma v apologetice a povahou evangelia. Pozornost je věnována také praktickým problémům jako je existence zla nebo jak svědčit našim přátelům.

ÚVOD DO BIBLICKÉHO PORADENSTVÍ (23/24)

Mnoho křesťanů má pocit, že nejsou vybaveni k tomu, aby radili. Když se však naši bratři a sestry v Kristu setkávají se zkouškami, utrpením a hříchem, jsme povoláni k tomu, abychom jim pomáhali „v každém ohledu růst v toho, který je hlavou, v Krista“, a to tím, že budeme mluvit pravdu v lásce. Pomáhat druhým žít proměněný život začíná biblickým přístupem zaměřeným na evangelium.

Tento jednoletý kurz seznámí studenty se základními prvky biblického poradenství. Zahrnuje přednášky, pozorování poradenského procesu a praktické využití poradenství v životě církve. Od studentů bude požadována konkrétní četba. Je to skvělý první krok v poradenském vzdělávání!

Poznámka pro zájemce: Tento kurz bude probíhat pouze o sobotách. Dopoledne bude probíhat vyučování a odpoledne poradenské workshopy. Pokud by studenti chtěli přijet už v pátek kvůli přespání, mají po předchozí domluvě tuto možnost.

biblické poradenství

Program biblické poradenství je určen pro běžné členy církve, kteří chtějí růst ve své schopnosti vyučovat a pomáhat druhým. Jeho cílem je rozvíjet praktickou službu biblického poradenství v církvi. 

Biblické poradenství není oblastí omezenou pouze na vedoucí církve. Je odpovědností všech věřících, aby se navzájem povzbuzovali v lásce a budovali ve víře. Měli bychom přemýšlet o tom, jak můžeme lépe sloužit svým bratrům a sestrám ve víře podle vzoru, který pro nás stanovil Ježíš. A jak lépe sloužit bližnímu než pečováním o jeho duši?

Pokud jde o poradenství, nechceme pouze radit. Spíše chceme svým přátelům, bratrům a sestrám stát po boku slovem i skutkem s radou, která vychází přímo z Bible. Tímto způsobem budou naše srdce a myšlenky zaměřeny na našeho svrchovaného Boha, abychom ho mohli oslavovat. 

 

Cíle programu

Cílem programu je vybavit studenta k praktické schopnosti biblického poradenství, které stojí na biblických základech.

Předměty programu:

Úvod do biblického poradenství

V tomto kurzu budou podrobně probrána následující témata:

 • Definice biblického poradenství
 • Srovnání různých modelů poradenství (sekulární poradenství ve srovnání s biblickým poradenstvím).
 • Ctnosti křesťanského života
 • Soucit
 • Shromažďování a vyhodnocování informací
 • Pokyny pro poradenství
 • Poskytování naděje
 • Domácí úkoly, které přinášejí změnu
 • Učení se nazpaměť relevantních biblických pasáží

Základní vlastnosti biblického poradce

Předmět se zaměřuje na rozvoj charakteru studenta. Cílem je:

 • obohatit a prohloubit osobní život a vztah s Ježíšem Kristem.
 • naučit se porozumět tomu, jak identifikovat a klasifikovat problémy, s nimiž se student bude setkávat v biblickém poradenství.
 • poskytnout praktický rámec pro pochopení procesu poradenství z biblické perspektivy.

Metody změny biblickým způsobem

Student se naučí, jak používat Písmo k identifikaci a nápravě nebiblických způsobů myšlení a chování.

Pozorování v procesu poradenství

V tomto předmětu se student dozví, jak se biblické principy aplikují na konkrétní poradenské situace. Toho se dosáhne sledováním, analýzou a hodnocením různých videí s poradenskými případy.

Manželství a rodina

Mnoho případů biblického poradenství, které se objevují v církevním kontextu, se týká manželství a rodiny. Předmět podrobněji rozvádí zásady biblického poradenství v těchto  důležitých oblastech a zkoumá, jak lze tyto zásady uplatnit v praktickém životě. Studenti získávají vhled a znalosti, které jim umožní vhodně vysvětlit, jak mají klienti činit pokání z hříšného myšlení a chování, aby mohli žít podle Božích záměrů v manželství a rodině.

Problémy a postupy

Předmět se zaměřením na konkrétní problémy a postupy jejich řešení. Student se seznámí s biblickou odpovědí na deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy, sebevražedné sklony, závislosti a mnoho dalších.

Poradenská praxe

V tomto předmětu bude každý student poskytovat poradenství jednotlivci z jeho vlastního nebo církevního prostředí, se kterým bude mít několik setkání a během  nich si bude vést podrobné záznamy o obsahu a průběhu poradenství. Následně bude poradenský případ anonymně prezentovat a diskutovat o něm ve třídě. Student dostane od učitele a spolužáků konstruktivní zpětnou vazbu.

výklad a kázání bible

Biblické vyučování a kázání, které má zásadní význam pro zdraví církve, nemůže být nikdy přeceněno. Při pohledu do církevní historie jasně vidíme, že vyučování a kázání hrálo hlavní roli ve funkčnosti církve a v jejím růstu. Samotná Česká reformace byla započata činností mužů, kteří vybízeli druhé ke kázání pravdy. Jan Milíč, Jan Hus a další si uvědomili důležitost kázání a svědomitě pracovali nejen na tom, aby sami k lidem promlouvali, ale také aby připravili další muže k vyučování a kázání. Považujeme vyučování a kázání za stejně důležité jako naši předkové, a proto se snažíme vzdělávat muže tak, aby byli schopni vykládat Boží Slovo.

 

Cíle programu

Cílem kazatelského programu je naučit se kázat biblicky. Během dvou let se studenti naučí základní kroky od pozorování a analýzy biblického textu až po přednesení kázání. Ten, kdo učí, vede; proto je student také seznámen s povinnostmi duchovního vedoucího a staršího.

 

Předměty programu

Homiletika I & II

Homiletika je úvodní předmět, který studentům umožní získat základní znalosti nezbytné pro přípravu výkladového kázání. V tomto předmětu se studenti zaměří na teologii, metodologii, historii a praxi výkladového kázání. Studium má studentům pomoct lépe porozumět nejzákladnějším věroukám tak, aby je mohli aplikovat na otázky a problémy týkají každodenního křesťanského života.

V tomto předmětu se začínající kazatel naučí prakticky používat to, co se naučil v předchozích programech. Koneckonců nejlepší způsob, jak se naučit kázat, je praxe. Od začátku do konce programu bude každý student pravidelně kázat (přibližně 15x). Po kázání ihned probíhá diskuse a hodnocení, aby se student mohl neustále zlepšovat.

 

Pastorace

Tento předmět pomůže studentovi, aby si osvojil principy a návyky pastorační služby a našel své místo v procesu pastorace věřících ve svém sboru. Součástí tohoto předmětu proto budou praktické úkoly, četba a diskuse, které pomohou studentovi rozvinout jeho obdarování, popř. lépe poznat  jeho obdarování pro konkrétní službu v pastoraci.

 

Hermeneutika

Tento předmět si klade za cíl prohloubit a navázat na znalosti získané v předmětu „Principy výkladu Bible“ (ZKV2). Konkrétně dál rozšiřuje studentovu praktickou schopnost věrně vykládat svatá Písma, ale také prohlubuje jeho teoretickou znalost křesťanské hermeneutiky. V rámci praxe se kurz zaměřuje na cvičení, která budou upevňovat jak studentovu znalost základního postupu výkladu (pozorování-interpretace-aplikace), ale také budou budovat jeho zdravý úsudek při výkladu složitějších pasáží Písma. Teoretická část si klade za cíl nastínit klíčové teologicko-filozofické otázky spojené s výkladem a pomůže studentovi se lépe orientovat v literatuře a problematice spojené s výkladem.

 

Systematická teologie

Cílem je  prohloubit a navázat na znalosti získané v předmětu „Přehled křesťanských doktrín“ (ZKV2). Téma výuky se zaměřuje na několik vybraných klíčových teologických oblastí, které se úzce dotýkají života místní církve. 

 

Semináře programu

 • Biblická konference
 • Základy biblické řečtiny

Semináře nejsou určeny pouze našim studentům, ale také pastorům/starším, vedoucím biblických kurzů, vedoucím mládeže, vedoucím nedělních škol a komukoli, kdo touží sloužit Pánu v místní církvi. Slouží k intenzivnímu studiu konkrétního tématu a jsou výbornou příležitostí ke společenství služebníků z různých církví a k jejich sdílení.