ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY 1 & 2

Tyto programy jsou určeny křesťanům, kteří chtějí růst v porozumění Božího neomylného Slova, růst ve vztahu s Bohem a být efektivnější ve své službě Pánu Ježíši Kristu. Zapište se do programu.

PROGRAM ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY 1

Je složen ze dvou předmětů: Přehled Starého a Nového zákona a Praktická Teologie. Program trvá 10 měsíců, během nichž studenti absolvují 10 intenzivních víkendových kurzů (pátek večer – Praktická teologie, sobota – Přehled Bible). 

 

 

 

PŘEHLED STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA

Hlavním záměrem tohoto předmětu je dosáhnout celkovému porozumění biblického poselství. V rámci předmětu studenti přečtou celou Bibli a jednou měsíčně vypracují domácí úkoly a test. Budou se zabývat jednotlivě každou biblickou knihou, jejím hlavním poselstvím a její souvislostí se zbytkem Písma. Budou studovat klíčová témata, události, osoby, stejně jako literární strukturu, historické pozadí, zeměpisné určení a obtížné pasáže.

PRAKTICKÁ TEOLOGIE

Tento předmět má studentům pomoci naučit se, jak aplikovat získané biblické poznatky do každodenního života. Bude v něm řeč o několika tématech jako jsou: role manželů v rodině, církev a společnost, osobní svědectví ve světě, učednictví, modlitba, jak se vypořádávat s hříchem, ovoce Ducha a mnoho dalších. Jde nám především o podporu duchovního růstu naších studentů a zároveň o jejich kladný vliv na sbory, ve kterých slouží.  

 

 

 PROGRAM ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY 2

Program se skládá ze tří předmětů: Principy výkladu Bible, Přehled křesťanských doktrín, Apologetika a evangelizace. Stejně tak i tento studijní program trvá 10 měsíců, během nichž studenti absolvují 10 intenzivních víkendových kurzů.

Program ZKV 2 je koncipován jako návazné studium na ZKV 1, proto z něj budou mít největší prospěch ti, kteří již první program dokončili. Přihlásit se však mohou i ti, kteří absolvovali program obsahově srovnatelný se ZKV 1 na semináři, v rámci sborového kurzu, nebo jiným systematickým způsobem prostudovali všechny knihy Starého a Nového zákona. 

 

 

 PRINCIPY VÝKLADU BIBLE

Tento předmět je studium základních principů (vědy) a praktikování (umění) řádného výkladu Bible. Kurz má za úkol zhodnotit různé pohledy na výklad Bible s upřednostněním gramaticko-historické metody, která se nejvíce shoduje se samotnou podstatou Bible. Důraz bude kladen na věrné uplatnění principů této metody ve svých různých fázích. Pozornost bude také věnována diskuzím ohledně cílů výkladu Bible spolu s nezbytnými prerekvizity a předpoklady samotného vykladatele (interpreta).

PŘEHLED KŘESŤANSKÝCH DOKTRÍN

Tento předmět je základním přehledem nejdůležitějších křesťanských doktrín, které jsou nezbytné pro křesťanský světonázor a efektivní službu. Důraz je kladen na doktrínu Písma (jeho neomylnost, autoritu a dostatečnost), Boží charakter, podstatu hříchu, stav člověka, Kristovo dílo, jádro evangelia, nezbytnost víry a pokání, roli Ducha Svatého ve spasení a posvěcení a na důležitost církve.

APOLOGETIKA A EVANGELIZACE

Tento předmět se zabývá klíčovými biblickými texty, které se týkají apologetiky, podstatou nevěřícího, co je nevěřícímu zřejmé, úlohou Písma v apologetice a povahou evangelia. Pozornost je věnována také praktickým problémům jako existence zla a tomu jak svědčit našim náboženským a nenáboženským přátelům.